Susisiekite: 8-319-42145
 

Įsivertinimas

2014-2015 m. m. veiklos kokybės įsivertinimas buvo skirtas 2012-2015 metų mokyklos Strateginio plano įgyvendinimo pamatavimui.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė tyrė rodiklius pagal suformuluotą problemą.

Problema: mokyklos 2012–2015 strateginio plano įgyvendinimo analizė ir pasiruošimas naujo strateginio plano kūrimui

 

Grupių nariai Tiriamas veiklos rodiklis
Valė Petkevičienė Rima Šiškauskienė 1.3.3. Aplinkos jaukumas
Neringa Sincevičienė Alma Kiškienė 2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas

Rūta Trofimova Aušrinė Juozaitienė 2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai
Aidutė Jurešienė Nomeda Matusevičienė 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga

1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai

Janė Karalevičienė Kristina Senavaitytė 5.5.2. Turto vadyba

2.3.4. Išmokimo stebėjimas 

Ilona Miklaševičienė Virginija Deltuvienė 2.4.2. Mokėjimas mokytis
Renata Liagienė 1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 2013–2014 M. M. REZULTATAI

 

Didžiausi privalumai Didžiausi trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai
2.4.1. Mokymosi motyvacijaTyrimo duomenų analizė parodė, kad beveik visi mokiniai turi vidinę mokymosi motyvaciją: 95 proc. mokinių supranta, kad bet kurio dalyko žinios svarbios, 95 proc. mokinių teigia, kad stengiasi atidžiai klausytis per pamoką, kad kuo geriau išmoktų dalyką, 91 proc. teigia, kad jeigu pamokoje ko nors nesupranta, tai būtinai klausia mokytojo, 90 proc. – kad pasitiki savo jėgomis ir dirba pamokoje savarankiškai, 91 proc., kad nuolat siekia geresnio rezultato. 2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai.Nors anketų duomenys rodo, kad mokymo nuostatos ir būdai pamokose yra tinkami daugumai mokinių, tačiau analizuojant stebėtų pamokų protokolus pastebėta, kad nuolat naudoti mokymo metodai pamokoje atitinka mokinių mokymosi  poreikius, stilius ir skatina motyvaciją 42 proc. pamokų, o individualus ir grupinis darbas derinamas 52 proc. pamokų. 2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai.
2.4.2. Mokėjimas mokytisIšanalizavus tyrimo duomenis matyti, kad mokėjimo mokytis kompetencijas turi dauguma mokinių: moka sudaryti darbo planą 79 proc. mokinių, žino, kur galima ieškoti nežinomų žodžių 94 proc., žino, kokias technikas taikyti norint gerai įsiminti mokomąją medžiagą 81 proc., moka naudotis kompiuteriu informacijos paieškoms internete 93 proc. mokinių. 2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas.Tik 41 proc. mokytojų teigia, kad vieni su kitais derina namų darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams. 74 proc. mokinių teigia, kad mokytojai pamokos metu mokiniams skiria skirtingas užduotis. Atlikus stebėtų pamokų dokumentų  analizę, paaiškėjo, kad pamokose dažniausiai mokytojai diferencijuoja mokymosi tempą, retai – veiklą ar mokymosi turinį (išskyrus specialiųjų poreikių mokinių ugdymą). 2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas. 
2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys. Stebėtų pamokų dokumentų analizė rodo, kad mokytojai dėstomą medžiagą aktualizuoja ir remiasi mokinių gyvenimiška patirtimi tik dalyje pamokų. 2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys.