Susisiekite: 8-319-42145
 

Mokinių priėmimas ir išvykimas iš mokyklos

PRIĖMIMAS
 1. Priėmimas mokytis Skriaudžių pagrindinėje mokykloje pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis vykdomas pagal nustatytas aptarnavimo teritorijas.
 2. Mokyklos teritorijai priskiriami: Skriaudžių, Obelinės, Banioniškių, Janaukos, Būdviečio, Kubelciškių, Puziškių, Meškynų, Kuprių, Cikadūdės, Pirktavietės, Graižbūdės, Gyvių, Gustaičių, Pagramdinės, Papilvio, Kikiriškių, Zasčankos, Pašiekštupio, Iždagėlių, Barsukinės, Grigaliūnų, Būbautiškių, Leskavos, Samaniškių, Ragavos, Šmurų, Paviemonių, Patašinės, Bagotiškės, Gustaičių, Tarputiškės, Klyniškių, Kampinių, Mažųjų Zariškių, Keturakiškių, Krašteliškių, Šimėkų kaimai ir Kazlų Rūdos savivaldybės artimiausi kaimai.
 3. Priimant vaikus į ikimokyklinį skyrių pirmenybė teikiama Skriaudžių kaimo vaikams ir ketinantiems lankyti Skriaudžių pagrindinę mokyklą.
 4. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.
 5. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.
 6. Asmenų iš priskirtos aptarnavimo teritorijos priėmimas į mokyklą vykdomas nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Einamaisiais metais Prienų rajono savivaldybės tarybai patikslinus klasių komplektus, vykdomas vaikų iš mokyklai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos priėmimas į laisvas vietas.
 7. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų prašymą teikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
 8. Kartu su prašymu dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas klases pateikiamas vaiko gimimo liudijimas ir vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).
 9. Keičiant mokyklą per mokslo metus, kartu su argumentuotu prašymu Švietimo skyriaus vedėjui pateikiama mokyklos, kurioje mokinys mokėsi, išduota pažyma apie ugdymosi rezultatus.
 10. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje mokykloje). Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos vadovui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia).
 11. Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

IŠVYKIMAS IŠ MOKYKLOS

 1. Mokiniui išvykstant iš mokyklos mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) rašo prašymą mokyklos direktorei dėl išbraukimo iš mokyklos mokinių sąrašų, su šiuo mokiniu yra nutraukiama mokymosi sutartis. Direktorės įsakymu šis mokinys braukiamas iš mokinių sąrašų, gavus mūsų mokyklos bibliotekininkės raštišką patvirtinimą apie grąžintas knygas.
 2. Mokyklą baigusiems mokiniams pažymėjimai išduodami tik atsiskaičius su mokyklos biblioteka.
 3. Jei mokinys išvyksta į sanatoriją, mokinio tėvai, rašydami prašymą dėl pažymos išdavimo, jame nurodo sanatorijos pavadinimą ir vaiko gydimosi laikotarpį.