ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto metu mūsų mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1-4 ir 5-8 klasėms.

Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto pagalba mokyklai bus sudarytos sąlygos stiprinti gamtamokslinį ugdymą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus.

Tikimasi, kad tai paskatins mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

Naujienų archyvai