Susisiekite: 8-319-42145
 

Teisės aktai

TEISĖS AKTAI,

reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2011-03-17
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (nauja redakcija) 2010-01-21

Švietimo sistemos prioritetinės kryptys

Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija 2007-05-23 Nr. ISAK-970
Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008-2012 metų strategija 2007-12-20 Nr.ISAK-2530
Etninės kultūros plėtros švietimo įstatigose strategija 2009-11-19 Nr.ISAK-2365

Bendrieji planai

2011-2013 metų bendrasis pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2011-06-07 įsakymas Nr.V-1017

Ugdymo programos. Vertinimas

Pagrindinio ir pradinio ugdymo bendrosios programos 2008-08-26 Nr.ISAK-2433
Pradinio ugdymo programos
Žmogaus saugos programos (Saugaus eismo programa, 2006-05-26 Nr.ISAK-1030. Priešgaisrinės saugos programa,2003-06-10 Nr.ISAK-820/IV-208.  Civilinės saugos programa, 2005-10-24 Nr.ISAK-2117)
* Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (2006-03-17 Nr. ISAK-494).
Metodinės rekomendacijos pradiniam, pagrindiniam viduriniam ugdymui.
Metodinės rekomendacijos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas
Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės(rekomendacijos mokytojui) 2005
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (2004). Pradinės klasės.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata 2004-02-25 Nr.ISAK-256

Priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2011-2013 m. 2011-03-01 V-350
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2005-06-22 Nr.ISAK-1180
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programa įvertinimo tvarkos aprašas 2005-10-29 Nr.ISAK-2173
Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata 2005-10-15 Nr.ISAK-1434
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas 2003-10-29 Nr.ISAK-1478
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas 2003-11-10 Nr.ISAK-1581
Higienos norma 75:2010 2010-04-22 Nr. V- 313

Specialusis ugdymas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas 2011-07-08 Nr.V – 1229
* Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2011-04-11 Nr.V-579

Mokytojų kompetencija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2008-11-24 Nr.ISAK-3216
Reikalavimai mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms 2007-03-29 Nr.ISAK-555
Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas 2007-01-15 Nr. ISAK-54

Mokytojų darbo apmokėjimas

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2011-07-19 Nr.V-1315

Kiti dokumentai

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas 2011-07-20 Nr. V-1369
Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašas 2011-07-05 Nr.V-1212
* Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr.746 „Dėl Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.  2009-08-26 Nr.903
Pakeitimas 2011-04
Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2009-07-10 ISAK-1459
Netradicinio ugdymo koncepcija 2010-03-15 Nr.V-299
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas 2009-12-16 Nr.1721

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas 2005-05-04 Nr. ISAK – 556
Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2009-05-19 Nr.ISAK-1051

Teisės aktų projektai

*  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

*  Mokytojo pavyzdinis pareigybės aprašymas