Nuostatai „Projekto metodas pamokoje“

 

konferencija  Registracijos formą į respublikinį renginį „Projekto metodas pamokoje“ galite rasti čia

Prienų r. savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėjo

2017 m. kovo  7 d.

įsakymu Nr.(7.8)-ŠS-STĮ-44

RESPUBLIKINĖS MOKINIŲ KONFERENCIJOS „PROJEKTO METODAS PAMOKOJE“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinės mokinių konferencijos „Projekto metodas pamokoje“ (toliau – Konferencijos) nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslus, dalyvius, reikalavimus darbams, Konferencijos eigą, darbų vertinimą ir apdovanojimą bei papildomą informaciją.
 2. Konferenciją organizuoja Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla ir Prienų švietimo centras.

II SKYRIUS

KONFERENCIJOS TIKSLAI

 1. Skatinti mokinių domėjimąsi mokslu: skleisti gamtos, technikos, humanitarinių, socialinių, meninių ir kitų dalykų žinias bei ugdyti bendrąsias kompetencijas.
 2. Ugdyti kūrybinius, kritinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius bei gebėjimą savarankiškai spręsti problemas.

III SKYRIUS

KONFERENCIJOS DALYVIAI

 1. Konferencijoje gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų 1–10 klasių mokiniai bei neformaliojo švietimo įstaigų ugdytiniai iki 16 metų amžiaus.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Konferencijai priimami visų mokslo sričių tiriamieji, taikomieji, kūrybiniai, integruoti bei socialines problemas sprendžiantys projektai (toliau – Projektai).
 2. Projektiniai darbai turi būti atlikti 2016–2017 mokslo metais.
 3. Dalyviai užtikrina, jog jų teikiamų Projektų turinys nepažeidžia kitų autorių teisių.
 4. Projektas pristatomas konferencijoje iki 7 min. trukmės pranešimu (projektams, apimantiems platesnį integruojamų dalykų spektrą, skiriama iki 10 min.).
 5. Vieną pranešimą skaityti gali ne daugiau kaip du mokiniai (įgyvendinant projektą gali dalyvauti neribotas skaičius mokinių). Po pranešimo grupės moderatorius ir/ar konferencijos dalyviai gali užduoti klausimus.

V SKYRIUS

 KONFERENCIJOS EIGA

 1. Norinčių dalyvauti konferencijoje registracija vyksta iki 2017 m. kovo 31 d. Konferencijos dalyvio anketą galite rasti čia arba internetinėje svetainėje www.mokykla.eu
 2. Konferencija vyks 2017 m. balandžio 7 d. (penktadienį), 10.00 val., Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje (Jaunimo g. 11A, Skriaudžiai, Prienų r.). Dalyvių registracija vyks 9.00–10.00 val. Pranešimai įkeliami į darbui skirtą kompiuterį ne vėliau kaip 10 min. iki konferencijos pradžios.
 3. Kvietimai į konferenciją, dalyviams pageidaujant, išsiunčiami el. paštu. Kvietimų originalai pagal poreikį atsiimami konferencijos dieną.

VI SKYRIUS

DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 1. Projektų pristatymus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija.
 2. Konferencijos dalyvių darbai vertinami juos suskirsčius į kategorijas pagal klasių koncentrus (esant per dideliam ar per mažam dalyviui skaičiui, skirstymas į kategorijas gali būti keičiamas):

15.1. 1–4 klasių mokinių atlikti projektai;

15.2. 5–8 klasių mokinių atlikti projektai;

15.3. 9–10 klasių mokinių atlikti projektai.

 1. Vertinant atsižvelgiama į projekto problemos sprendimą, originalumą, atlikimo moksliškumą, tarpdalykinę integraciją, aktualumą, projekto tęstinumą ir praktinį pritaikomumą, pateikimo estetinį vaizdą bei viešąją kalbą, gebėjimą diskutuoti su auditorija įgyvendinto projekto tema.
 2. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami ir neapskundžiami.
 3. Kiekvienos kategorijos geriausių darbų autoriams skiriamos nominacijos. Neatsiradus nominacijos vertų dalyvių vienoje kategorijoje, organizatoriai pasilieka teisę perskirstyti jas į kitas.
 4. Visiems konferencijos dalyviams ir jų projektinių darbų vadovams išduodami mokinių projektinių darbų konferencijos dalyvio pažymėjimai bei atminimo dovanėlės.

 VII SKYRIUS

 PAPILDOMA INFORMACIJA

 1. Pateikdamas paraišką dalyvauti konferencijoje dalyvis sutinka, kad:

20.1. jo pristatymas būtų filmuojamas, fotografuojamas ar kitaip įrašomas;

20.2. konferencijos metu sukaupta vaizdinė ir garsinė medžiaga informaciniais tikslais būtų naudojama žiniasklaidos priemonėse, internetinėje erdvėje.

 1. Daugiau informacijos apie Konferenciją – elektroniniu paštu konferencija-pmp@googlegroups.com, tel. (8 616) 37365; (8 671) 36967 (Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė).

__________________________________

Naujienų archyvai