Teisės aktai

Informacija atnaujinama

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, taip pat kiti šios įstaigos teisės taikymo aktai. Šioje srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos interneto svetainėje skelbiami Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209540/asr

Teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

Įstatymai

Švietimo sistemos prioritetinės kryptys

Bendrieji planai

Ugdymo programos. Vertinimas

Priešmokyklinis ugdymas

Specialusis ugdymas

Mokytojų kompetencija

Mokytojų darbo apmokėjimas

Kiti dokumentai

Teisės aktų projektai