Susisiekite: 8-319-42145
 

Adaptacija

Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (klasei) mokykla skiria vieno trimestro adaptacinį laikotarpį.

Pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį 5 klasės mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami. Mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus.

Rugsėjo mėnesį 5 klasės mokiniai vertinami aprašomuoju būdu.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje kiekvienas dalyko mokytojas užpildo individualią, mokiniui skirtą lentelę, kurioje aprašomi mokinio pirmojo mėnesio pasiekimai. Lenteles mokytojams pateikia 5 klasės auklėtojas. Kai mokytojai įvertina pasiekimus, klasės auklėtojas įvertinimų lenteles perduoda 5 klasės mokinių tėvams.