Susisiekite: 8-319-42145
 

Neformalus švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas mokykloje

1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).

2. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai.

3. Neformaliojo ugdymo grupėje mokinių skaičius ne mažesnis kaip 7 mokiniai. Neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios klasės ir to paties koncentro mokinių, esant poreikiui neformaliojo švietimo užsiėmimus gali lankyti ir kito koncentro mokiniai. Mokinių neformaliojo ugdymo grupės sudėtis per mokslo metus gali keistis.

4. Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.

Būrelių sąrašas 2017-2018 m. m.