Susisiekite: 8-319-42145
 

Vertinimas

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis:

 • Bendrosiomis programomis;
 • Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;
 • Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija);
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Bendraisiais ugdymo planais;
 • Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-60;
 • Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje galiojančiais administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.

 1. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.
 2. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.
 3. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai, tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės ir pagalba sunkumams įveikti.
 4. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.
 5. Kaupiamasis vertinimas – taikoma, kaip formuojamojo vertinimo dalis, mokinio pasiekimams ir pažangai stebėti bei fiksuoti.

 

Vadovaujantis „Tėvų informavimo apie vaiko ugdymosi sėkmingumą“ patvirtintu Mokyklos direktorės įsakymu 2012-08-31 Nr. 90 V mokykla užtikrina, kad mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį įvertinimą žodžiu ir raštu.

VERTINIMO TVARKA nuo 2016-09-01