Susisiekite: 8-319-42145
 

Vertinimas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.

  1. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.
  2. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.
  3. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai, tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės ir pagalba sunkumams įveikti.
  4. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.
  5. Kaupiamasis vertinimas – taikoma, kaip formuojamojo vertinimo dalis, mokinio pasiekimams ir pažangai stebėti bei fiksuoti.

2019-09 VERTINIMO TVARKA

2019-09-01 El dienyno nuostatai. Skriaudžiai