Strateginiai tikslai

Mokyklos strateginiai tikslai ir uždaviniai 2022-2024 metams:

1. Mokinių mokymosi patirčių ugdymas, savivokos ir savivertės stiprinimas siekiant pažangos ir pasiekimų optimalumo:

1.1. Savivaldaus mokymosi skatinimas pamokose.

1.2. Patirtinio ir integruoto ugdymo(si) įgyvendinimas.

1.3. Mokyklos pažangos siekimas per asmeninius mokinio pasiekimus.

2. Lyderystės ir veikimo kartu stiprinimas bei emociškai tvarių santykių tarp bendruomenės narių ugdymas:

2.1. Mokinių lyderystės veiksmingumo didinimas.

2.2. Mokytojo pozityvaus profesionalumo auginimas.

2.3. Emociškai tvarių santykių tarp bendruomenės narių kūrimas.

3. Mokyklos aplinkos gerinimas, siekiant sudaryti kokybiškas ir saugias ugdymosi / poilsio sąlygas.

3.1. Mokyklos vidaus erdvių atnaujinimas.

4.3.2. Mokyklos išorės erdvių kūrimas.

3.3. Šiuolaikinių mokymo priemonių įsigijimas.


Naujienų archyvai

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų