Revuonos mokyklos mokytojų metodinė diena Skriaudžių pagrindinėje mokykloje

2023 m. spalio 31 d. vyko „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytojų metodinė diena Skriaudžių pagrindinėje mokykloje. Apsilankymo tikslas – pasidalinti patirtimi apie atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimo praktikas bei aptarti integruoto ir patirtinio mokymo(si) galimybes mokykloje. Skriaudžių pagrindinės mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) parengė ir pristatė aktualius pranešimus: 1. Planavimas, komunikacija ir susitarimų kultūra Skriaudžių pagrindinėje mokykloje: „Kelius reikia ne rasti, o juos nutiesti“ (pranešėja pavaduotoja ugdymui, l.e. direktorės pareigas Aidutė  Jurešienė).
2. Patirtinio mokymosi praktikos ir integracijos galimybės mokykloje (pranešėjos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Deltuvienė, pradinių klasių mokytoja Diana Deltuvaitė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ir skautų vadovė Eglė Čaplinskienė).
3. Mokymo(si) patirtys: aktyvieji metodai, projektinė veikla ir savivaldumas pamokose (pradinių klasių mokytojos metodininkės: Alma Kiškienė, Neringa Sincevičienė, Rima Šiškauskienė ir pradinių klasių vyr. mokytoja Danguolė Liorentienė).
4. Bendradarbiavimo ir mokinių pažinimo įrankių taikymas klasės vadovo veikloje (psichologė Dalė Daiva Gasparavičiūtė, l.e.p. direktorė Aidutė Jurešienė, muzikos mokytoja metodininkė, 5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Vilma Pučkienė).

Parengė pavaduotoja ugdymui, l.e. direktorės pareigas A. Jurešienė

Naujienų archyvai